Blogs

Bucles en un sed

Experiència interessant amb sed on descobreixo que els bucles són permesos!

Llegir més...

Guia ràpida de Git

Git és una aplicació extraordinària per mantenir el control de versions d’un projecte de desenvolupament. Permet tant el control de versions local com remot, permetent de pas el treball col·laboratiu entre diferents programadors en un mateix projecte. En aquest post intento resumir les funcionalitats bàsiques de Git a través d’uns exemples clars i entenidors dels diferents casos d’ús més habituals.

Llegir més...

Liquid-LaTeX Jekyll Plugin

I’ve just finished my second Jekyll plugin: the jekyll-liquid-latex-plugin. This plugin for the Jekyll blogging software extends the rendering system allowing you to render LaTeX pieces of code inside your post. The result will be an image placed instead of the block of LaTeX code, so you don’t need to access any other software tool to compile LaTeX inside your posts.

Llegir més...

Liquid-Lipsum Jekyll Plugin

I’ve just finished my first Jekyll plugin: the jekyll-liquid-lipsum-plugin. This Jekyll plugin inserts random text inside your posts, in order to test how the a long text will appear. It’s specially useful playing with the CSS of your site.

Llegir més...

XND - XPath i XQuery

Penúltima part del curs Curs BBDD i Java centrada en la construcció de consultes mitjançant XPath/XQuery.

Llegir més...

XND, BaseX i Java

Darrera part del curs Curs BBDD i Java centrada en la connexió de Java amb un sistema de bases de dades natives XND. En concret, s’estudiarà la connexió BaseX - Java a través de diferents mètodes de connexió.

Llegir més...

OODBMS amb db4o i Java

Setena part del curs Curs BBDD i Java centrada la programació d’aplicacions que utilitzin una base de dades orientada a objectes com db4o per a poder emmagatzemar objectes directament en un magatzem especialitzat d’objectes.

Llegir més...

Hibernate i el mapatge objecte-relacional

Cinquena part del curs Curs BBDD i Java on s’analitzarà com realitzar mapatge objecte-relacional entre objectes d’un llenguatge orientat a objectes d’alt nivell (Java) amb bases de dades relacionals tradicionals i les tècniques associades per a l’extracció i inserció de dades en aquests casos.

Llegir més...

Hibernate i JPA

Sisena part del curs Curs BBDD i Java centrada en la millora de les tècniques presentades en el punt anterior. En concret s’estudia el component de Java de persistència JPA i com podem combinar-lo amb tècniques vistes fins ara.

Llegir més...

XML i Java amb StaX i JAXB

Quarta part del curs Curs BBDD i Java centrada en el mapatge d’arxius XML amb objectes de Java. Aquesta tècnica minimitza la separació entre el magatzem de dades i el llenguatge d’alt nivell, fent que la informació s’integri millor en el cicle de vida de l’aplicació.

Llegir més...

Tipus de bases de dades - discusió i ús

Primera part del curs Curs BBDD i Java on analitzem les diferents formes d’emmagatzemar dades i com fer-les disponible per als programes que desenvolupem amb llenguatges d’alt nivell.

Llegir més...

ORDBMS amb Oracle

Tercera part del curs Curs BBDD i Java centrada en l’anàlisi de la programació de bases de dades objecte-relacionals amb Oracle.

Llegir més...

JDBC amb SQL

Segona part del curs Curs BBDD i Java centrada en la connexió d’un llenguatge d’alt nivell com Java amb un motor de bases de dades a través de connectors JDBC per a l’extracció i inserció de dades en bases de dades relacionals i amb l’execució de sentències SQL tradicionals.

Llegir més...

Curs BBDD i Java

Pàgina principal del curs Curs BBDD i Java que vaig impartir a professors del centre d’estudis Stucom en el marc de formació interna del professorat. L’objectiu d’aquest curs és adquirir coneixements en tècniques avançades de programació Java per a la l’accés a dades en magatzems d’informació diversos.

Llegir més...

Creating a new Grub2 background image (menu only) in Ubuntu >11.10

This little post explains how to configure a background image to the Grub boot menu used in many Linux distributions.

Llegir més...

Proves (II) - Entorn LaTeX

Proves de compilació i renderització de posts.

Llegir més...

Proves (I) - Sintaxis i entorns propis

Proves de compilació i renderització de posts.

Llegir més...

Oracle SQL és fàcil!

 

Llegir més...

Format Intel HEX

En aquest article es parla sobre el format Intel Hex, que és l’utilitzat pels compiladors i assembladors que treballen sobre dispositius de memòria (inclosa la memòria Flash dels PIC, per exemple).

Llegir més...

Elements de sortida electrònics (I)

En aquest article es tracten els diferents elements disponibles per a realitzar la sortida de dades en un circuit electrònic. En concret s’estudien els LEDs (amb i sense transistor), el relé, i multitud d’elements LED en diferents estructures, com barra de LEDs, multiplexació de LEDs, displays, grups de displays, fins arribar a les pantalles LCD alfanumèriques.

Llegir més...